Flash Sale โปรโมชั่น

 

สินค้าโปรโมชั่นจำนวนจำกัดเปลี่ยนรุ่นทุก 9.00 น.

 

 

 

 

 

เงื่อนไขแคมเปญ Mid Year Sale ซื้อรถ ลุ้น รถ

ระยะเวลาของกิจกรรม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 – 5 กรกฎาคม 2560

 • รอบสินค้า Flashsale วันละ 1 รอบ รอบละ 1 รายการสินค้า ระหว่างเวลา 00.01 – 23.59  น. จำกัดจำนวน 50 เครื่องต่อวันหรือจนกว่าของจะหมด
 • สินค้าในหมวด “ลดล้างสต๊อก” หรือสินค้าที่ลงท้ายด้วย “4” จำกัดจำนวน 1 เครื่อง/คำสั่งซื้อ/ท่าน

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ทุก 1 คำสั่งซื้อ รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล เฉพาะคำสั่งซื้อที่ทำรายการระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 – 5 กรกฎาคม 2560
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะคำสั่งซื้อที่มีการรับสินค้าและชำระเงิน ก่อนวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
 • เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
 • สงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาอย่างถูกต้องเท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่านมีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • ของแถม ส่วนลด และของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ยินยอมอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง วิดีโอ และข้อมูลอื่นใดของตนในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้
  อย่างไม่จำกัดรูปแบบสื่อและระยะเวลา โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม
  หรือรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆ
 • บริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อของผู้ทที่ทำรายการสั่งซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2560 – 5 กรกฎาคม 2560และทำการรับสินค้าและชำระเงิน
  ก่อนวันที่ 19 กรกฎาคม 2560นำเข้าสู่ระบบสุ่มรายชื่อ เพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดีในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560ณ บริษัท แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 2  ซอยประชาราษฎร์ 4/1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  เวลา 12.00 น.บน Facebook :Aston1 Shopping Online
 • ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัท เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ทาง Inbox ของ Facebook : Aston1 Shopping Online
  ภายใน 7 วัน หลังวันประกาศผลรางวัล โดย ระบุชื่อ-สกุล ตามบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขคำสั่งซื้อ
 • หากผู้ได้รับรางวัลทางออนไลน์ไม่มาแสดงตัวเพื่อขอรับรางวัลตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Visitors: 3,029,819